Konferenca e III-të Rajonale për Promovim dhe Edukim Shëndetësor

Konferenca e III-të Rajonale për Promovim dhe Edukim Shëndetësor

image_pdfimage_print

Konferenca e III-të Rajonale për Promovim dhe Edukim Shëndetësor

“MJEDISET E SHËNDETSHME”
Prishtinë, Kosovë, 14 – 15 Nëntor 2019
Organizator:
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) në bashkëpunim me Asociacionin Kosovar për Promovim dhe Edukim Shëndetësor (AKPESH)

Vendi: Hotel International Prishtina dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Data: 14 – 15 Nëntor 2019

Konferenca e Promovimit dhe Edukimit Shëndetësor ofron platformë për profesionistët, akademikët, studiuesit dhe studentët që të kontribuojnë me punimet e tyre mbi tema që lidhen me promovimin dhe edukimin shëndetësor.
Informacione të përgjithshme dhe datat me rëndësi
Gjuha: Gjuhët zyrtare të Konferencës janë shqip dhe anglisht
Data të rëndësishme:
Afati i fundit i dorëzimit të punimit: 20 Tetor 2019
Rezultatet e rishikimit, të shpallura: 31 tetor 2019
Regjistrimi fillon: 1 Tetor 2019
Datat e mbajtjes se konferencës: 14 – 15 Nëntor 2019
Abstrakti: Abstrakti më së shumti 300 fjalë, të dorëzohet në: [email protected]
I shkruar në Word, lloji i shkronjave Times New Roman, madhësia 12, sipas kësaj radhitje: autori (ët), përkatësia, adresa e-mail, titulli i abstraktit, përmbajtja e abstraktit (Hyrja, Qëllimi,
Materialet dhe metodat, Rezultatet, Diskutimi dhe Konkluzat), 3-5 fjalë kyçe. Poster ose oral prezantim. Kërkohet gjithashtu një biografi e shkurtër (deri në 100 fjalë).
Participimi i pjesëmarrjes në Konferencë: 20.00€ (mjek, stomatolog, farmacist), 10.00€ (infermierë, fizioterapeutë, studentë)
Pagesa bëhet në: BKT – Banka Kombëtare Tregtare Nr. xhirollogarisë: 1903890790031159
Konferenca është e akredituar: 20 pikë pjesëmarrja aktive, 15 pikë pjesëmarrja pasive
Zyra për organizimin e Konferencës:
IKShPK, Departamenti i Mjekësisë Sociale, Rrethi Spitalit Rruga Nënë Tereza, p.n. Prishtinë
Email: [email protected],

HPE Conference 2019

Informata për Konferencën PESH 2019

print