KOMUNIKATË PËR MEDIA

Në vazhdën e hulumtimit epidemiologjik në terren
ekipet e IKShPK kanë vazhduar kërkimin e shkaktarit të shpërthimit epidemik në
komunën e Deçanit.

 1. Në mostrat e ujit të ujësjellësit të datës 13. 07.
  2021 nga rajoni i Deçanit, pas kultivimit në terrene
  ushqyese përmes teknikës së identifikimit me MALDI-ToF, në
  laboratorët e IKShPK-së në Prishtinë, janë identifikuar disa bakterie jo patogjene.
  Këto baktere mund të japin indikacion për kontaminim të ujit të pijshëm, kurse
  në kaptazhën e Drenocit janë izoluar vlera të shtuara të bakterieve koliforme
  dhe E.coli.

Uji nga
kaptazha e Drenocit deklarohet jo i pijshëm
.

 • Më datë 15 Korrik 2021 është bërë analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike e tri (3) mostrave të ujit të pijes nga rrjeti i ujësjellësit, i cili i furnizon fshatrat: Prilep, Irzniq, Gllogjan – Komuna e Deçanit (burimi i Gurrave të Hasanagës).

Në këto
3 mostra sasia e klorit rezidual është 0.00
.  

 • Ekzaminimet mikrobiologjike në mostrat e pranuara nga pacientët me shenja të infeksionit të traktit gastrointestinal, janë duke vazhduar për detektim të patogjeneve të ndryshëm viral, bakteror dhe parazitar.

Rekomandime:

 1. Të shtohet
  kontrolli i Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor për ngritjen e nivelit
  të raportimit të rasteve dhe saktësin e të dhënave për pacientët.
 2. Të shtohet
  kontrolli i Inspektoratit Sanitar dhe Mjedisor në identifikimin e kyqjeve ilegale
  në rrjetin e ujësjellësit.
 3. Në mungesë të
  ujit nga rrjeti i ujësjellësit të sigurohet uji higjienik për pije nga
  cisternat e kompanisë ujore komunale deri në normalizimin e gjendjes në të
  gjitha fshatrat e komunës së Deçanit, pa marrë parasysh a kanë apo jo
  raste të dyshimta me simptoma gastrointestinale.
 4. Të bëhet furnizimi
  i banorëve me ujë të ambalazhuar për pije dhe për përgatitje të ushqimit.
 5. Pas rikthimit
  të ujit në rrjet rekomandohet që uji të përdoret vetëm për amvisëri dhe
  higjienë deri në rekomandimin e ri.
 6. Kompania ujore
  publike të përforcojë kontrollin dhe rregullisht të dezinfektojë ujin.
 7. Ujësjellësi të
  furnizojë qytetarët me ujë higjienik për pije me orar normal për të
  pamundësuar kontaminimin dhe për të parandaluar epidemitë hidrike.
 8. Ekipet e
  ujësjellësit rajonal të debllokojnë nyjet e kanalizimeve dhe të gjejnë
  pikat e dobëta në rrjet ku përzihet uji i ujësjellësit me kanalizim dhe
  gropa septike.
 9. Të ndalohet dhe
  ndërpritet rreptësisht kyçja e puseve (bunarëve) në rrjetin e ujësjellësit.
 10. Të aplikohet respektimi
  i zonave të sigurisë.
 11. Të bëhet
  pastrimi me tretje hiperklorike i kaptazhave dhe rrjetit shpërndarës.
 12. Të bëhet instalimi
  i klorizimit të vazhdueshëm​.
 13. Të realizohet
  monitorimi i sforcuar i ujit në të gjithë rajonin.
 14. Të ofrohet
  ndihma e nevojshme për të gjithë pacientët e sëmurë.