Njoftimi per testim

Njoftim:

Nga muaji tetor në IKSHPK ka filluar implementimi i modulit elektronik për menaxhim të laboratorit i cili kërkon që pacientët të cilët udhëzohen për testim në IKSHPK të kenë numër personal ( dokument zyrtar si letërnjoftim, pasaport ose ekstrakt të lindjes). Në të kundërtën nuk mund të regjistrohen në sistemin MEDLIS si dhe mostrat nuk do të mund të pranohen. Përjashtim bëjnë rastet të cilët kanë udhëzim për testim konfidencial.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!