Ushqimi i sigurt është çështje për të gjithë! Food safety, everyone’s business! Bezbednost hrane je svačija stvar!