Konkurse dhe Shpallje

Per anulim konkursi

Shpallje e Konkursit, Depoist, Recepsion

Shpallje e Konkursit për Arkëtar

Shpallje e Konkursit për zyrtare per administrimin e tek.inform.

B08 NJDHK 009 19SH

B05 Njoftim per Kontrat – 004-19R SH

B05 Njoftim per Kontrat – 004-19R S

B05 Njoftim per Kontrat – 13-19 S

B05 Njoftim per Kontrat – 13-19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 014-19 S

B05 Njoftim per Kontrat -014-19 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 004 19 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 004 19 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 012- 19 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 012- 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 010 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 010 19 S

B05 Njoftim per Kontrat – 009 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 009 19 S

B05 Njoftim per Kontrat Data baza S

B05 Njoftim per Kontrat 008 SH

B05 Njoftim per Kontrat Data baza SH

B05 Njoftim per Kontrat 008 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 003 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 003 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 002 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 002 SH

B05 Njoftim per Kontrat 007 SH

B05 Njoftim per Kontrat 007 S

B05 Njoftim per Kontrat 002 SH

B05 Njoftim per Kontrat 002 S

B05 Njoftim per Kontrat 003 SH

B05 Njoftim per Kontrat 003 S