Java Botërore e Ndërgjegjësimit për antibiotikët: e ardhmja e antibiotikëve varet nga të gjithë ne

Java Botërore e Ndërgjegjësimit për antibiotikët: e ardhmja e antibiotikëve varet nga të gjithë ne

image_pdfimage_print

Prishtinë, 20 nëntor

 

FUSHËVEPRIMI DHE QËLLIMI

 

Sfondi

 

 

Rezistenca antimikrobike (AMR) është një nga sfidat kryesore të shëndetit publik në të gjithë botën. Konsumi i antibiotikëve dhe rezistenca që lidhet më të, po rritet në të gjithë botën, veçanërisht në vendet në zhvillim.

 

 

Çdo nëntor, Java Botërore e Ndërgjegjësimit për antibiotikët (ËAAË) synon të rrisë ndërgjegjësimin global për rezistencën antimikrobike dhe të inkurajojë praktikat më të mira në mesin e publikut të gjerë, punonjësve shëndetësorë dhe krijuesve të politikave për të shmangur shfaqjen e mëtejshme dhe përhapjen e rezistencës antimikrobike. Këtë vit moto e ËAAË është: E ardhmja e antibiotikëve varet nga të gjithë ne.

 

 

AMR është një sfidë e madhe për sistemin e kujdesit shëndetësor në Kosovë. Më 5 dhjetor 2018, Ministri i Shëndetësisë nënshkroi një Plan të ri Kombëtar të Veprimit për Rezistencën Antimikrobike, për një periudhë 3 vjeçare. Ky plan, synon të ndërtojë kornizën e masave dhe ndërhyrjeve, për të kufizuar shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës antimikrobike në vendin tonë. Aktivitetet e planifikuara të planit të veprimit janë në përputhje me planin global të veprimit të OBSH-së për rezistencën antimikrobike dhe konkluzionet e Këshillit të Evropës për AMR. Agjensia Italiane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (AICS) po e mbështet Kosovën në përpjekjet e saj për të luftuar AMR.

 

 

Objektivat

Dy objektivat kryesore të takimit janë: të pasqyrohet puna e bërë nga Kosova në parandalimin dhe kontrollin e AMR, dhe të identifikohen  fushat kryesore me përparësi që duhen adresuar dhe mbështetur nga komuniteti dhe qeveria ndërkombëtare, për të përparuar në një përgjigje të One Health ndaj AMR.

 

 

Fushëveprimi

Ky takim është një platformë për institucionet qeveritare, bashkësinë ndërkombëtare dhe donatorët që të mblidhen dhe të diskutojnë situatën aktuale në lidhje me rezistencën antimikrobike dhe fushat e veprimit të përbashkët për të adresuar këtë sfidë.

Ngjarja përfshin një fjalim hyrës, udhëzimet kryesore dhe diskutimet me institucionet qeveritare të ftuara, bashkësinë ndërkombëtare dhe donatorët.

print